چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: حقوق مخاطب

بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر

اصالت به حقوق هنرمند، احترام به حقوق مخاطب

آوینی فیلم: عرصه فرهنگ و هنر و بالأخص سینما یکی از عرصه‌های جدی و بااهمیتی است که مجلس یازدهم، با آن روبرو است؛ عرصه‌ای که به سبب ناکارآمدی ویژه در بدنه اجرایی کشور، به‌شدت دچار ول‌شدگی است و در این میان مواجهه و مطالبه از ساختارهای اجرایی و همچنین قانون‌گذاری برای امور فرهنگی و ترمیم قوانین و حتی حذف پاره‌ای از قوانین مزاحم و...، قطعاً یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم است.