شنبه, 5 مهر 1399

کلیدواژه: آثار کمدی بفروش

کارگردان فیلم «دل شکسته» عنوان کرد

من هیچگاه به موج «کمدی بفروش» تن نمی زنم

آوینی فیلم: کارگردان فیلم «دل شکسته» گفت: سینمای امروز ایران سوار موج مدگرایی است، متاسفانه یک موجی در سینما راه افتاده و همه سراغ ساخت آثار کمدی بفروش رفته اند، در چنین شرایطی همه می‌خواهند سوار بر این موج شوند و فیلمشان را در همین فضا بسازند، اما من هیچگاه نمی‌خواهم که تن به این موج دهم.