دوشنبه, 31 شهريور 1399

کلیدواژه: رضاخان

«مدرس» رضاخان را به زانو درآورد

آوینی فیلم: حسن رحیم پورازغدی مدرس دانشگاه، از نقش مهم شهید مدرس در مقابله با استبداد زمانه گفت.