شنبه, 9 فروردين 1399

کلیدواژه: شهید مدرس

«مدرس» رضاخان را به زانو درآورد

آوینی فیلم: حسن رحیم پورازغدی مدرس دانشگاه، از نقش مهم شهید مدرس در مقابله با استبداد زمانه گفت.