دوشنبه, 20 مرداد 1399

کلیدواژه: چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی

با اجرای شهرام شکیبا و با تقدیم به بزرگان هنر والای خوشنویسی ایران

برگزاری چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی «باران»

آوینی فیلم: چهارمین حراج خوشنویسی و هنرهای اسلامی ایرانی «باران» در حالی برگزار شد که رقم کل فروش این دوره به ۲۶ میلیارد تومان رسید و شاهنامه دوره تیموری نیز در فروش رکورد زد.