چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: گرانی بنزین

گرانی قیمت بنزین و تبعات آوار تورمی با پیشگویی قهوه تلخ!

آوینی فیلم: با گرانی یک‌باره و بهت‌آور سیصد درصدی قیمت بنزین، برخی از هنرمندان نسبت به تبعات آوار تورمی و همچنین گران شدن مایحتاج عمومی مردم ایران هشدار دادند.