پنجشنبه, 10 مهر 1399

کلیدواژه: ادبیات عامه‌پسند

یک نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی پاسخ داد

چرا «ادبیات عامه‌پسند» رواج یافته است؟

آوینی فیلم: احمد شاکری، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبیات داستانی درباره رواج ادبیات عامه‌پسند گفت: مقوله ادبیات عامه‌پسند در فضای ادبیات داستانی با چالش‌های متعددی مواجه بوده و هست.