دوشنبه, 20 مرداد 1399

کلیدواژه: حقیقت عاشورا

بررسی نهضت عاشورا در کتاب «حقیقت عاشورا»

آوینی فیلم: کتاب «حقیقت عاشورا»؛ از عاشورای امام حسین (ع) تا تحریفاتی که دامنگیر عاشورای شیعه شده است را در بر می گیرد. در این کتاب که به قلم محمد اسفندیاری واکاوی علمی شده و به عبارتی تاریخ را واکاوی کرده تا به حقیقت عاشورا برسد.