شنبه, 4 بهمن 1399

کلیدواژه: موکب

سیل و طوفان می خوابد اما موکب کودکان حمیدیه پا برجاست

آوینی فیلم: در شهرستان حمیدیه با وجود خرابی های بسیار سیل، کودکان به تبعیت از بزرگ‌تر‌ها پول‌های خود را جمع کرده و موکب‌های کوچک در محله‌های خود می‌سازند و این جاذبه حسینی ما را به یاد شعر کلامی زنجانی می اندازد که گفت: یل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی.