چهارشنبه, 22 مرداد 1399

کلیدواژه: بازیگر مسئول امنیت ملی

گفتگوی آوینی فیلم با محمد جواد طاهری بازیگر «گاندو» پیرامون شخصیتهای سیاسی سریال

به تصویر درآوردن شخصیتهای سیاسی کشور برای مردم جذاب است

آوینی فیلم: برای عوامل سریال گاندو حضور در یک پروژه متفاوت تلویزیونی همراه با لذتها و چالش هایی بود. نقشهایی که در سیمای ایران تازگی داشت و موضوعی حساس که تا به حال کمتر سازنده ای به سراغش رفته بود ولی تازه ترین فعالیت تولیدی موسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی گامی جدید در مسیر سریال سازی بود. محمد جواد طاهری، بازیگر نقش مسئول امنیت ملی از بازی در گاندو به آوینی فیلم گفت.