يكشنبه, 4 اسفند 1398

کلیدواژه: اعضای شورای اکران آثار سینمایی

معرفی اعضای شورای اکران آثار سینمایی در سال ۹۸

آوینی فیلم: با حکم حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، اعضای شورای اکران آثار سینمایی در سال ۹۸ معرفی شدند.