دوره‌ی سه جلدی پیشِ رو با تفکیک سه عرصه‌ی کلّی فرهنگ، اقتصاد و سیاست، با بررسی و توجه به مجموعه‌ی بیانات و سخنرانی‌ها و نوشتارها و احکام مقام معظم رهبری طی دوره‌ی 91- 1368، موضوعات مهمی را که از نظر نگارنده می‌توانسته‌اند فراز و اهمیت نگاهِ ایشان را بیان و عیان کنند در قالب فصل این سه مجلد معین گردیده‌اند.