تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم مرکز آموزش موسسه شهید آوینی به شرح جدول ذیل تقدیم میگردد: