به گزارش آوینی فیلم ،شروع ثبت نام قطعی ترم 2 دوره شهید باقری (تکمیلی) از روز یکشنبه29 تیر لغایت چهارشنبه1مرداد انجام خواهد شد.