به گزارش آوینی فیلم ، کلاسهای آموزشی موسسه شهید آوینی از روز شنبه 18 مرداد ماه آغاز خواهد شد.